آیا میدانید موضوع پرسش رئیس جمهوری در اول مهر 1397 چیست؟

اگر اطلاعات موثقی در باره موضوع پرسش مهر 97 دارید دست شما را میبوسیم و با افتخار اعلام میکنیم اگر بتوانید بصورت دقیق پیش از شروع سالتحصیلی و اعلام از طرف رئیس جمهوری ما را در جریان موضوع پرسش مهر 97 بگذارید مجموعه آفتاب مهر جایر 200 هزار تومانی در نظر گرفته است که البته در مقابل کار بزرگی اینچنین قطعا مبلغ ناچیزی است ولی با توجه به ماهیت فعالیت ما میتوانید در اجر و پاداش معنوی این کار سهیم باشید.

منتظر تماستان هستیم.

09353113022

5 May 2018