آفتاب مهر

مرجع تولید محتوا برای جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری و پروژه مهر مدیران

سوالات آزمون انتخاب و انتصاب مدیران - مدیریت مدارس

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

ویژه آزمون بدو انتخاب و انتصاب مدیران در سال 1398 ما بسته ویژه ای را تدارک دیده ایم با عنوان نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس که این مجموعه عملا بانکی کامل برای این آزمون میباشد . البته برای راحتی شما در دانلود این بسته را در دو تیکه منابع آزمون انتصاب مدیران مدارس و بسته دانلودی سوالات آزمون انتصاب مدیران مدارس طبقه بندی کرده ایم تا افرادی که صرفا قصد دانلود سوالات را دارند بتوانند براحتی از این منابع بهره مند شوند.

چند سوال آزمون کارآفرینی و نوآوری از پکیج دوره های اجباری پست مدیریت مدارس در سال 98

مهارت هاي كسب شده يادگيرندگان جزء اصلي كدام يك از فعاليت ها است ؟

نکته مهم در کاربست و استقرار نظام صلاحیت حرفه ای ملی در کشورها کدام است؟

نیاز سنجی به عنوان مهم ترین گام در آموزش فنی و حرفه ای در چند مرحله صورت می گیرد

هدف اصلی از تنظیم سیستم ایران کد چه بوده است

ارتقای توان کار آفرینی طبق سیاست های کلی اشتغال به چه منظور مدنظر است

ارتقای توان کارافرینی طبق سیاست های کلی اشتغال به چه منظور مد نظر قرار میگیرد

اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی اجرایی اداری هدف کدامیک از سیاست های زیر می باشد

اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی اجرایی اداری هدف کدامیک از سیاستهاست

اصلاح زمینه های فرهنگی قانونی اجرایی اداری هدف کدامیک از سیاستهاست

چند مورد از سوالات چشم انداز سند تحول برای آزمون ضمن خدمت مدیران مدارس

اعتلای منزلت اجتماعی معلمان با اجرای چه تدابیری صورت می پذیرد

اعتلای منزلت اجتماعی معلمان با اجرای چه تدبیری صورت می پذیرد

اعتلای منزلت اجتماعی معلمان با اجرای چه تدبیری صورت می پذیرد

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404  چه ویژگی هایی هستند

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404 فاقد چه ویژگی هایی هستند

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404دارای چه ویژگی هایی نیستند

افراد در جامعه ایرانی به ترسیم سند چشم انداز 1404دارای چه ویژگی هایی هستند

افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از چه طریق صورت میپذیردتعدادی از سوالات سند تحول بنیادین  و سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

چند مورد از سوالات برگزفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای آزمون مدیران

تبیین اندیشه دینی سیاسی امام خمینی و مبانی اسلامی و ولایت فقیه در چه مقاطعی باید صورت گیرد

تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش اموز به چه هدفی صورت میگیرد

تحول در نظام ا.پ در جهت رسیدن به کدامیک از گزینه های زیر است

تحول در نظام ا.پ کشور مبتنی برچیست

تحول در نظام آموزش و پرورش در جهت رسیدن به کدامیک از گزینه های زیر است

تحول در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی برچیست

ترویج فرهنگ کارتولید و کارافرینی با بهره گیری از چه ساختاری باید صورت گیرد

ترويج فرهنگ كار ، توليد و كارآفريني با بهره گيري از چه ساختاري بايد صورت گيرد ؟

توانمند سازی جمعیت در سن کاربه هدف ایجاد اشتغال موثر و مولد درچه شرایطی صورت میگیرد

توانمند سازی جمعیت در سن کاربه هدف ایجاد اشتغال موثر و مولد درچه شرایطی صورت میگیرد

توانمند سازی و ارتقا بهره وری نیروی کار در چه صورتی رخ می دهد

در سياست هاي كلي در سال هاي اخير به كداميك از گزينه ها توجه شده است ؟

درسیاست های ایجاد تحول در نظام ا.پ کشور ارتقا چه حوزه هایی از دانش اموز مد نظر است

سند تحول بنیادین ا.پ مبنای کدامیک از برنامه ها و اسناد زیر است

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تایید کدام گروه رسیده است

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای کدامیک از برنامه ها و اسناد زیر است

سند تحول بنیادین به تصویب کدام نهاد رسیده است

سیاست کلی جمعیت تاکید بر چگونگی سبک زندگی دارد

سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی

تعدادی از سوالات ضمن خدمت برنامه درس ملی برای آزمون ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

محتوی برنامه درس ملی باید بر چه اصولی منطبق باشد

محتوی برنامه درسی باید برچه اصولی منطبق باشد

مهمترین جهت گیری ساحت تربیت اقتصادی د حرفه ای

مهمترین جهت گیری ساخت تربیت اقتصادی و حرفه ای چیست

نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت معلمان مبتنی بر چه شاخصی میباشد

نظام ارزيابي و سنجش صلاحيت هاي معلمان مبتني بر چه شاخصي نمي باشد ؟

هدایت و تقویت و توسعه و نواوری در دسته بندی کدام حوزه از سیاست قرار میگرد

هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی و ارزی با چه هدفی صورت میگیرد

معیارهای سازمان دهی محتوا چه می باشد ؟

در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي چه مولفه اي اساس ياددهي يادگيري است ؟

کدام یک از موارد زیر ناظر به هدف "تسهیل سنجش و ارزشیابی "اهداف اصلی است

کدامیک از گزینه های زیر جزء معیارهای سازماندهی محتوا نمی باشد

کدام گزینه از الزامات اساسی و تحولي زیرنظام راهبری تربیتی و مدیریتی محسوب می شود

دبیرخانه راهبری تخصصی متشکل از چه افرادی است

اجرای چه نوع برنامه هایی جهت تربیت مربیان مورد تأیید است

كدام گزينه به مجموعه اي هماهنگ از رسانه هاي آموزشي اطلاق مي شود

سوالات ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی برای آزمون مدیریت مدارس

بخشی دیگر از سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس و سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین  و سوالات ضمن خدمت سنجش و ارزشیابی

کدام گزینه از الزامات اساسی و تحولي زیرنظام راهبری تربیتی و مدیریتی محسوب می شود

کاهش اضطراب در ارزشیابی، از اهداف کدام یک از اجزاء بسته آموزشی است

در اجرای برنامه درسی ملی کدام یک از موارد زیر الزامی نمی باشد

کدامیک از دلایل زیر سبب معتبر بودن کتاب همراه هنرجو می باشد

کدامیک از گزینه ها از مزایای روش تدریس پروژه برای معلمان محسوب نمی شود؟

در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی رعایت کدام یک از گزینه های زیر الزامی نمی باشد

نتیجه آموزش ها به صورت کیفی باید چه ویژگی داشته باشد  

در نظام آموزشی 6-3-3 رویکرد برنامه درسی به چه صورتی تغییر کرد

در كتاب هاي درسي جديد مبناي تأليف چه مي باشد

.................، "تلاشی موقت است که برای تولید یک محصول منحصر به فرد انجام می شود"

كدام گزينه به مجموعه اي هماهنگ از رسانه هاي آموزشي اطلاق مي شود

در کدام دوره آموزش کار و فناوری محتوا به صورت گروه بندی شده ارائه می شود

شایستگی های حوزه تربيت و يادگيري کار و فناوری در آموزش عمومی به چه صورت می باشد  

سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی عملیاتی در آزمون انتصاب مدیران مدارس 98

سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی , درسی و عملیاتی از مجموعه آزمونهای انتصاب مدیران مدارس در سال 98

ایجاد فرصتهای متنوع ذی نفعان (معلمان و مدیران) به چه منظور صورت می گیرد

در نظام جديد آموزشي اهداف یادگیری بر چه اساسی تعیین شده است  

چه نوع نگرشی به معلم نادرست است

كدام گزينه به مجموعه اي هماهنگ از رسانه هاي آموزشي اطلاق مي شود

بر اساس نظام آموزشی 6-3-3 برای اولین بار کدام یک گزينه در برنامه درسی فنی و حرفه ای طراحي و تدوين شد

موضوعات درسی حوزه علوم پایه فني با توجه به چه مسائلی انتخاب شده اند

در نظام جديد آموزشي اهداف یادگیری بر چه اساسی تعیین شده است

شایستگی های حوزه تربيت و يادگيري کار و فناوری در آموزش عمومی به چه صورت می باشد  

چه نوع نگرشی به معلم نادرست است

در نظام آموزشی 6-3-3 رویکرد برنامه درسی به چه صورتی تغییر کرد

تأکید بر سیاست برنامه محوری و تولید بسته های آموزشی کدام هدف کتاب همراه هنرجو است

کدامیک از موارد زیر بین درس های متفاوت ارتباط برقرار می کند؟

بسته آموزش و یادگیری شامل کدامیک از موارد زیر است

کدامیک از دلایل زیر سبب معتبر بودن کتاب همراه هنرجو می باشد

فرآیند برنامه ریزی درسی بر اساس کدام گزینه طراحی و تدوین می شود

موضوعات درسی حوزه علوم پایه فني با توجه به چه مسائلی انتخاب شده اند ؟

در چه سالی گروه های آموزشی به عنوان مجامع علمی ، آموزشی ، پرورشی شناخته شدند ؟

در اجرای برنامه درسی ملی کدام یک از موارد زیر الزامی نمی باشد ؟

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت رهبری آموزشی مدیریت مدرسه

نمونه سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی زیر مجموعه آزمون های اجباری متقاضیان مدیریت مدرسه و انتصاب مدیران مدارس

کدام گزینه از الزامات اساسی و تحولي زیرنظام راهبری تربیتی و مدیریتی محسوب می شود

دبیرخانه راهبری تخصصی متشکل از چه افرادی است

اجرای چه نوع برنامه هایی جهت تربیت مربیان مورد تأیید است

كدام گزينه به مجموعه اي هماهنگ از رسانه هاي آموزشي اطلاق مي شود

کدام یک از اهداف کتاب همراه هنرجو سبب پایداری یادگیری در مدت زمان طولانی می شود

چه نوع آموزشی توان درک مفاهیم را برای دانش آموز آسان می کند

كدام گزينه، مسئولیت آماده سازی دانش آموزان با رویارویی با تحولات دنیای امروز را برعهده دارد

كدام يك از ويژگي ها در طراحي بسته هاي يادگيري لحاظ نشده اند

این نوع یادگیری موجب می شود دانش آموز واقعیت های زندگی را تجربه کند

در چه سالی گروه های آموزشی به عنوان مجامع علمی ، آموزشی ، پرورشی شناخته شدند

کدام گزینه از الزامات اساسی و تحولي زیرنظام راهبری تربیتی و مدیریتی محسوب می شود

کاهش اضطراب در ارزشیابی، از اهداف کدام یک از اجزاء بسته آموزشی است

در اجرای برنامه درسی ملی کدام یک از موارد زیر الزامی نمی باشد

کدامیک از دلایل زیر سبب معتبر بودن کتاب همراه هنرجو می باشد

کدامیک از گزینه ها از مزایای روش تدریس پروژه برای معلمان محسوب نمی شود؟

چند نمونه سوال آزمون بدو انتخاب و انتصاب مدیران مدرسه

چند مورد از نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس , سوالات بدو انتخاب مدیران مدارس

۱۲

برای تربیت نیروی انسانی در تکنوکراسی به چه موردی تاکید می شود؟ 
صلاحیت حرفه ای 
ترویج علوم و فنون 
الف و ب 
هیچکدام 

۱۳

نظام هاي آموزشي، دستخوش فشار...........................است 
دروني  
بيروني 
دروني و بيروني            
جهاني 

۱۴

كدام يك از موارد زير جزء معيار و مباني اصلي تعريف و توسعه اقتصادي است؟ 


مقدار توليد سرانه        
اندازه كشور        
درآمد ملي      
متكي كردن توليد بر مبناي علمي و فني نوين 

۱۵

دومین راهکار ویژه برای پرورش شخصیت مناسب توسعه اقتصادی، توجه ویژه به ...................... است. 
معلمان  
جامعه  
خانواده ها                 
 دوستان 

۱۶

توسعه اقتصادي الزاماً به ........................ نياز دارد 
هويت فردي       
هويت مستقل ديني            
هويت مستقل ملي              
هويت مستقل فرهنگي 

۱۷

وجود نظام «كاست» در هند يا نظام «سرواژي» در روسيه قديم كه بشر را وابسته به زمين و مزرعه اي خاص و جزء اموال يك ارباب به حساب مي آورند و آن ها را از انسان هاي برتر تا نجس تقسيم مي كنند با كدام يك از باورهاي فرهنگي لازم براي فرآيند توسعه اقتصادي مغايرت دارد 
آزادي سياسي                                          
حقوق عمومي                                           
برابري انسان ها 
نظم پذيري جمعي 

۱۸

این نظریه اعتراض  به کدام گرایش دگرگونی می باشد"تعلیم و تربیت کار سیاستمداران مربیان پژوهندگان و حتی خود دانشجویان به  عقاید عمومی بستگی دارد" 
پرخاش و سرکشی  
اصلاحات آموزشی 
انتقاد بنیانی 
تغییرات بنیادی  

۱۹

درتعریف توسعه اقتصادی کدام گزینه نادرست است؟  
توسعه اقتصادی مفهومی عینی و ذهنی است  
توسعه اقتصادی مفهومی ذهنی  
توسعه اقتصادی مفهومی عینی است 
توسعه اقتصادی مفهومی تاریخی است  

۲۰

هم اکنون معلمان در سراسر دنیا بعنوان  
گروه بسیار مهم اجتماعی - حرفه ای محسوب می شوند  
بزرگترین گروه حقوق بگیر محسوب می شوند  
یک گروه اجتماعی و حقوق بگیر محسوب می شود  
هیچکدام  

 

 

درچشم انداز بیست ساله ، ایران از لحاظ اقتصادی ، علمی ، فناوری در کدام جایگاه قرار دارد ؟ 
 جایگاه نسبتا مطلوب در سطح منطقه        

             

جایگاه اول در سطح منطقه    
جایگاه مطلوب در سطح منطقه
جایگاه نامطلوب در سطح منطقه  

۲

عوامل مؤثر در رشد و تكامل .................. عبارتست از :
وضع بهداشت عمومي ، خانواده ، بازي ، ارتباط ميان افراد خانواده و مدرسه

 بدني       
 ذهني          
 اجتماعي            
 عاطفي 

۳

برای پرورش رگه های شخصیتی مناسب در کودکان در دوران آموزش ابتدایی باید حداقل چند درصد هزینه های آموزشی، هزینه «غیر پرسنلی» باشد؟ 

حداقل 50 تا 60 درصد       
10 تا 20 درصد            
80 تا 90 درصد            
30 تا 40 درصد 

۴

مدرسه پیشرفته، بهترین مرکز فعالیت های گوناگون اجتماعی در حدود ................... دانش آموزان است. 

تجربه 
شناخت  
ارتباط دانش آموزان              
الف و ب صحیح است 

۵

در کدام قرن نیاز به تغییر کلی در تعلیم و تربیت احساس شد؟  
اواخر قرن بیستم    
اوایل قرن ششم                                                               
اواخر قرن بیست و یکم  
اوایل قرن بیست و یکم  

۶

کدام یک از موارد زیر از مشخصه اصلی فرهنگ می‌باشد؟ 
مورد قبول و پذيرش اكثريت مردم جامعه باشد.              
پذيرش آن نيازي به بحث و بررسي علمي نباشد 
قبول آن الزاماً در گروی اقناع كردن در يك بحث و بررسي علمي باشد.         
الف و ب صحيح است. 

سوالات آیین نامه اجرایی مدارس

چند مورد از نمونه سوالات ضمن خدمت آیین نامه اجرایی مدارس برای آزمون انتصاب مدیران مدارس

1-غیبت غیر موجّه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّرات نظام وظیفه چگونه است؟
الف ترک تحصیل تلقی می شود ب ترک تحصیل تلقی نمی شود ج وقفه تحصیلی محسوب می شود د هیچکدام
2-به هنگام مشاهده عالئم بیماری در دانش آموز، مدیر مدرسه موظّف است : الف مراتب را به اطالع ولی دانش اموز برساند ب دانش آموز را به
درمانگاه اعزام نماید ج دانش آموز را به مرخصی بفرستد د به اداره آموزش و پرورش خبردهد
3-درمورد دانش آموزی که تاخیر ورود مکرّر و غیبت بیش از حدّدارد،مدیر مدرسه با نظر کدام مرجع مفاد ماده 76 را اجرا می کند؟
الف انجمن اولیاء و مربیان ب شورای معاونین اداره ج شورای دانش اموزی د: شورای مدرسه
4-در مورد تشویق دانش اموزان،رعایت کدام مورد صحیح نیست الف مالک اصلی تشویق سعی و کوشش وی در مقایسه با وضع قبلی خود می باشد
ب تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود ج نیاز به درج تشویق های مهم در پرونده تحصیلی دانش آموز نیست د:
تشویق باید به گونه ای باشد که علت آن برای دانش آموز و سایرین مشخص باشد
نمونه 3 -آیین نامه اجرایی مدارس

5-در اجرای ماده 76کدام مورد نیاز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟

الف انتقال به مدرسه دیگر ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّت و مدّت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدیر نیازی به موافقت اداره اموزش و
پرورش در این زمینه را ندارد.
6-مدّت فعالیت شوراها و انجمن اولیاءو مربیان تا چه زمانی می باشد؟
الف دو سال متوالی می باشد ب تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد می باشد ج با نظر رئیس اداره و مدیر مدرسه می باشد د براساس آراء
و نظر اعضاء می باشد
7-در مواردی که تصمیم های اتّخاذ شده در انجمن اولیاءمربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه ،با نظر مدیر مغایر باشد:
الف نظر مدیر در اولویّت قرار دارد و اجرا می شود ب مدیر موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئیس اداره اجرا می شود ج رای و نظر شورای
مربوط اولویّت داشته و اجرا می شود. د از شورای معاونین اداره استعالم می شود و اجرا می شود
8-مدرسه با موافقت کمیسیون خاصّ،عالوه بر مندرجات آیین نامه اجرایی چه تسهیالتی برای دانش آموزان قائل می شود؟
الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کالس از دانش آموزی که به علّت بسیار خاصّ قادر به حضور در کالس نمی باشد.
ب اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غیبت غیر موجّه داشته است.
ج برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی نیست.
د موارد 1و3 صحیح است.

9-اگر مدیر مدرسه در طول سال تحصیلی متوجّه شد که دانش آموزی در همان سال یا سالهای قبل بر خالف مقرّرات ثبت نام شده است،باید چه
اقدامی انجام دهد؟

الف بالفاصله دانش آموز را اخراج کند. ب مدیر شخصا" در این باره تصمیم گیری کند. ج شورای معلمان دراین باره تصمیم می گیرند د موضوع را
به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش کند.
10-سن متعارف برای ثبت نام دانش آموزان در پایه های اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمایی به ترتیب چندسال است؟
سال12،14،16 د سال10،11،12 ج سال11،12،13 ب سال12،13،14 الف
11-حدّاکثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمایی در مدرسه روستایی چند سال است؟
الف 15سال ب 16سال ج 17سال د 18سال
12-تفاوت سن ثبت نام دانش آموزان راهنمایی در پایه های اول تا سوم مناطق شهری با روستایی چند سال است؟
الف -یک سال ب دو سال ج سه سال د چهارسال
13-انتقال دانش اموز از یک منطقه به منطقه ای دیگر تا چه زمانی قبل از امتحانات امکان پذیر است؟

لیستی از مواردی که شاید به آنها هم علاقه مند باشید

دانلود سوالات نقشه راه کارآفرینی

دانلود سوالات کارآفرینی و نوآوری

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر

دانلود برنامه سالانه تعالی

دانلود پروژه مهر - بسته طلایی

دانلود سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران

دانلود سوالات ضمن خدمت سند تحول

دانلود سوالات ضمن خدمت فنون تدریس

دانلود سوالات بدو خدمت فرهنگیان

دانلود اقدام پژوهی معلمان

دانلود درس پژوهی

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس

دانلود پروژه علمی طرح جابربن حیان

کارنامه توصیفی مقطع ابتدایی

سایت طرح جابر

دانلود مقالات و پاسخ پرسش مهر

10 Mar 2019

برای مشاهده لیست فایل های دانلودی کلیک کنید

به سایت آفتــــــــــــــــــــاب مهر خوش آمدید.

کاملترین مقالات پاسخ به پرسش مهر 98 رئیس جمهوری را در سایت آفتاب مهر خواهید یافت .

پروژه مهر

پرسش مهر

فایل سفارشی

پشتیبانی : 09332978858

سوالات و منابع

دسته بندی مقالات:

این سایت بصورت تخصصی صرفا در جهت ارائه مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری , ارائه راهکارهای تبیین و نهادینه سازی اهداف پرسش مهر , دستور کار و برگزاری کارگاه و اردوهای آموزشی برای تحقق اهداف پرسش مهر , ارائه مقاله اقدام پژوهی و گزارش تخصصی بر اساس موضوع پرسش مهر , پیشنهادت و ابتکاراتی که میتوانید بکار گیرید تا اهداف طرح پرسش مهر تا حد زیادی در بین دانش آموزان کلاس درس و آموزشگاه شما محقق شوند.

Facebook

خبرنامه آفتـــــــــــــــــــاب

links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)