آفتاب مهر

مرجع تولید محتوا برای جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری و پروژه مهر مدیران

مجموعه منابع و سوالات آزمون ضمن خدمت اربعین حسینی

سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی

با عنایت پروردگار متعال و امام حسین (ع) خوشحالیم که در زمینه تهیه منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی میتوانیم کمکی به همکاران گرامی شرکت کننده در این آزمون بکنیم.

این مجموعه شامل منابع آموزشی آزمون , نمونه سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی و سوالات واقعی آزمون اربیعن حسینی  میباشد که در آخرین ویرایش آن محتویات بسته به شرح زیر میباشد.

دانلود سوالات

محتویات بسته سوالات و منابع آزمون اربعین حسیـــــــــــــــــــنی

بیش از 760 نمونه سوال اربعین حسینی

تعداد 310 سوال ضمن خدمت اربعین حسینی در آزمون های واقعی

منابع آموزشی و محتوای متنی دوره

نحوه دانلود و دریافت بروزرسانی ها:

برای دانلود این بسته بسیار کامل سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی در ادامه روی کلمه دانلود یا دکمه زیر آن کلیک کنید  و در صفحه بعدی فرایند خرید و دانلود سوالات را دنبال نمایید.

اگر میخواهید بروزرسانی های بسته بصورت مرتب و منظم به دستتان برسد سعی کنید هنگام دانلود ایمیل صحیح وارد نمایید.

دانلود سوالات

دانلود سوالات

تعدادی سوالات رایگان آزمون اربعین حسینی

کانال تلگرام معلمان

1

این مشخصات مربوط به کدام قسمت ساختمان است؟
درب آن فلزي است و 2/3بالایی آن کاملا بسته و 1/3پایینی مشبک
است

این چند نمونه از سوالات اربعین حسینی و ایمنی مدرسه درب موتورخانه

2

ارتفاع نرده هاي داخلی می بایست ............ سانتیمتر باشد

89-96

3

از یک شیر گاز می توانیم بیش از یک اشعاب بگیریم

نادرست

4

اگر بالکن داشته باشیم ارتفاع نرده و حفاظ هاي خارجی ساختمان باید
چقدر باشد؟

110سانتی متر

5

اگر پلکان مدرسه بسته باشد )در پله رفت و برگشتی(باید چه تدابیري
اندیشیده شود تا در موقع بروز آتش سوزي، دود به این قسمت سرایت
نکند؟

نصب فن

6

آزمایشگاه می بایست در خروج اضطراري خارج از مسیر خروج باشد.

درست

7

بازرسی و شارژ کپسول هاي اطفاي حریق چند وقت یکبار انجام می

سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی شود؟

هرسال

8

بخاري ها باید داراي ......... و بدون دودکش آکاردئونی باشند.

دودکش فلزي

9

بخاري هاي گاز سوز استاندارد بوده و در لوله کشی، نصب، اتصالات
دودکش نکات ایمنی رعایت شده است.

درست

10

بعد از نشت گاز امکان انفجار وجود ندارد

نادرست

11

به چه دلیل در کارگاه ها یا آزمایشگاه ها باید تهویه مناسب نصب
شود؟

به دلیل عدم وقوع حادثه آتش سوزي و
خروج گاز

12

تا چه مقدار از حجم انبار، کالا می تواند پُر شود؟

2/3

13

چرا در مدارس مجاز به استفاده از بخاري نیستیم؟

نشت گاز و بعد امکان انفجار

14

چرا قفسه هاي کارگاه و آزمایشگاه را به دیوار محکم متصل می کنند؟

هر سه موردصحیح است


3

15

چرا کپسول ها باید در ارتفاع و به فاصله ي هر 23متر از هم نصب
شوند؟

تا در فاصله مناسب در فضاي مدرسه توزیع
شده باشد

16

چرا مجاز به استفاده از دودکش آکاردئونی براي بخاري نیستیم؟

هرسه مورد صحیح است

17

چرا نمی توانیم از بخاري گازي با شعله مستقیم بدون دودکش استفاده
کنیم.

هرسه مورد صحیح است

18

چیدمان نیمکت ها باید به صورتی باشد که در شرایط اضطرار، امکان
خروج سریع میسر باشد.

درست

19

خاموش کننده هاي دستی باید در مکان مناسب، در دسترس و در
معرض دید نصب شوند.

درست

20

خاموش کننده هاي دستی شامل چه محتویاتی هستند

هر سه گزینه صحیح است

21

در انبارها باید از لامپ هاي کم مصرف استفاده کرد که حرارت زیادي
تولید نمی کنند و داراي حفاظ هستند.

درست

22

در بحث ایمنی مدارس لازم است که در هر طبقه حداقل ...... خروج
اضطراري دور از هم وجود داشته باشد

2

23

در چه صورتی کپسول بلااستفاده است؟

درصورتی که در کپسول فشارنباشد

24

در صورت نصب بخاري در کلاس چه تدابیري باید اندیشید تا حتی
الامکان مانع بروز حادثه شویم؟

هر سه مورد صحیح است

25

در صورت وجود راه پله هاي دوربند)باکس( باید از سیستم تهویه
مکانیکی مناسب استفاده شود.

درست

26

در صورتیکه شلنگ تَرك داشته باشد نباید تعویض شود

نادرست

27

در صورتیکه مجاز به استفاده از بخاري هستیم حتما باید از دودکش
مناسب و ثابت استفاده کنیم

درست

28

در فضاي آموزشی اگر از 100نفر کمتر باشند دیگر نیازي به سیستم
اعلام حریق دستی نمی باشد.

درست


4

29

در فضاي آموزشی، سیستم اعلام حریق دستی الزامی است.

درست

30

در کدام مسیرها باید علائم خروج اضطراري نصب شود؟

هر سه مورد صحیح است

31

در کلاس ها می توانیم از بخاري گازي با شعله مستقیم بدون دودکش
استفاده کنیم

نادرست

32

در مدارس مستطیل شکل پلکان ها می بایست در مجاورت یکدگر
قرار داشته باشند و فاصله بین پلکان ها می بایست دو برابر قطر
مدرسه باشد.

نادرست

33

در مدارس چند طبقه، کلاس دانش آموزان پیش دبستانی و کلاس اول
در طبقه اول باید باشد.

نادرست

34

در مدارس چند طبقه، کلاس دانش آموزان پیش دبستانی و کلاس اول
در کدام طبقه باید باشد

همکف

35

در مدارس چند طبقه، کلاس دانش آموزان خردسال در کدام طبقه
باید باشد؟

طبقه همکف )طبقات پایین تر(

36

در مدارس چند طبقه، کلاس دانش آموزان کلاس دوم در طبقه آخر
باید باشد.

نادرست

37

در مدارس چند طبقه، کلاس دانش آموزان کلاس دوم در کدام طبقه
باید باشد؟

طبقه اول

38

در مدارسی که به شکل مستطیل هستند پلکان ها در کجا قرار گرفته
اند؟

پلکان ها در دو گوشه و روبروي هم

39

در مسیر راهروهاي دسترسی خروج طول مسیر بن بست حداکثر 10
متر است.

نادرست

40

در مسیر راهروهاي دسترسی خروج طول مسیر بن بست حداکثر 6
متر است.

درست

41

در هر طبقه حداقل چند خروج اضطراري دور از هم وجود دارد؟

2

42

در هر طبقه مدرسه لازم است که حداقل 4درب خروج دور از هم
وجود داشته باشد.

نادرست43

در هر طبقه مدرسه لازم است که حداقل 4درب خروج دور از هم
وجود داشته باشد.

نادرست

44

درب مسیرهاي خروج مدارس باید بدون قفل و کلون باشد.

درست

45

درب هاي خروج به سمت بیرون باز می شوند.

درست

46

درب هاي کلاس باید مخالف جهت خروج باشند.

نادرست

47

درب هاي کلاس باید موافق جهت خروج باشند

درست

48

درجه اهمیت سیستم شوفاژ مدرسه چند است؟

درجه 3

49

دستگاه اعلام خطر نشت گاز نباید در موتورخانه نصب شود

نادرست

50

دودکش آکاردئونی چه کاربردي دارد؟

براي تهویه

51

راه خروج ایمن شامل چند بخش است؟

سه بخش

52

شلنگی که به بخاري وصل می شود حتما باید بست داشته باشد تا باعث
نشت گاز نشود.

درست

53

طبق کدام مبحث آیین نامه مقررات داخلی ساختمان، در فضاي
آموزشی سیستم اعلام حریق دستی الزامی است؟

مبحث 3مقررات ملی ساختمان ویرایش
1395سال

54

طول شلنگ باید از چند سانتی متر بیشتر نباشد؟

120سانتی متر

55

طول مسیر بن بست دسترسی خروج حداکثر چند متر است؟

6متر

56

فاصله لامپ تا اجناس داخل قفسه باید چند متر باشد؟

نیم متر

 

57

فشار کپسول ها توسط کدام مورد بررسی می شود؟

مانومتر

58

کپسول ها باید در چه فاصله اي نسبت به هم نصب شوند؟

هر 23متر از هم

59

کپسول ها را در چه محلی باید نصب کرد؟

در راهروها و روي دیوار

60

کدام گزینه از جاهاي مهم ساختمان است که احتمال خطر آن بالا می
باشد؟

موتورخانه

61

کدام گزینه از مسائل مهم حریق محسوب می شود؟

هرسه مورد صحیح است

62

کدام گزینه به نرده محافظ مجهز است؟

نقاط پرتگاهی و راه پله ها

63

کدام گزینه بهترین اعلام کننده آتش است؟

انسان

64

کدام گزینه در خروج اضطراري خارج از مسیر خروج است؟

موتورخانه

65

کدام گزینه در مدرسه داراي مولد برق اضطراري است؟

مسیر خروج اضطراري

66

کدام گزینه سیستم گرمایش مرکزي مدرسه است؟

شوفاژ

67

کدام گزینه مولد برق اضطراري محسوب می شود؟

همه موارد

68

کدامیک از مکان هاي زیر احتمال وقوع حادثه در آن وجود دارد؟

کارگاه ها و ازمایشگاه ها

69

کلمه Fکه روي جعبه آتش نشانی نوشته شده نشانگر چیست؟

Fireبه معنی اتش

70

مدرسه باید مجهز به .............متصل به آب شهرباشد.

قرقره هاي اتش نشان

71

مراکز آموزشی نیاز به دو راه فرار دوراز هم دارند

درست


7

72

مسیر خروج اضطراري باید داراي برق اضطراري باشد

درست

73

مسیر خروج اضطراري مدرسه شامل دفتر مدرسه، پلکان، انتهاي پله،
طبقه همکف، درب خروج و سپس حیاط مدرسه می باشد.

نادرست

74

مسیر خروج باید داراي در هاي کشویی یا ریلی باشد.

نادرست

75

مسیرهاي خروج اضطراري باید با علامت هاي لازم مشخص باشد.

درست

76

منظور از دو خروج اضطراري در طبقه چیست؟

دو خروج دوپلکان دوربند)دور تا دور بسته(و
از هم دور

77

مواد شیمیایی مطابق با استانداردهاي آزمایشگاهی در ظروف در بسته
باید قرار داشته باشند.

درست

78

موتورخانه بخاطر خطر زیادي که دارد باید به گونه اي باشد که
ساختمان را تحت شعاع خودش قرار ندهد.

درست

79

موتورخانه ها باید در چه طبقه اي قرار داشته باشند

طبقه همکف و -1

80

میزان ارتفاع قفسه بندي انبار چقدر است؟

کمتر از 4

81

نام دیگر قرقره هاي آتش نشانی چیست؟

جعبه اتش نشانی

82

نرده داخلی و خارجی داراي ارتفاع استاندارد می باشند

درست

83

نیم متري دورترین نقطه کلاس تا درب کلاس را چه می نامند؟

دسترس خروج و مسیر خروج

84

یک سري علامت خروج اضطراري است که داراي ابعاد استاندارد می
باشند و نورتاب هستند که جهت خروج را نشان می دهند

درست

دانلود سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت اربعین حسینی

تعدادی از سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی را مشاهده کردید . برای دانلود بسنته کامل شامل منابع آزمون و نمونه سوالات ضمن خدمت اربعین حسینی روی دکمه زیر کلیک کنید.

28 Mar 2019

برای مشاهده لیست فایل های دانلودی کلیک کنید

به سایت آفتــــــــــــــــــــاب مهر خوش آمدید.

کاملترین مقالات پاسخ به پرسش مهر 98 رئیس جمهوری را در سایت آفتاب مهر خواهید یافت .

پروژه مهر

پرسش مهر

فایل سفارشی

پشتیبانی : 09332978858

سوالات و منابع

دسته بندی مقالات:

این سایت بصورت تخصصی صرفا در جهت ارائه مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری , ارائه راهکارهای تبیین و نهادینه سازی اهداف پرسش مهر , دستور کار و برگزاری کارگاه و اردوهای آموزشی برای تحقق اهداف پرسش مهر , ارائه مقاله اقدام پژوهی و گزارش تخصصی بر اساس موضوع پرسش مهر , پیشنهادت و ابتکاراتی که میتوانید بکار گیرید تا اهداف طرح پرسش مهر تا حد زیادی در بین دانش آموزان کلاس درس و آموزشگاه شما محقق شوند.

Facebook

خبرنامه آفتـــــــــــــــــــاب

links

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)